czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXXII/315/2013

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VI

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podpisania: 2013-04-25

Ogłoszono dnia: 2013-05-07 08:28:36 przez Elżbieta Bielańska

Temat

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia doręczenia – pierwszą deklarację,
2) 14 dni od dnia, w którym:
a) zamieszkał na danej nieruchomości pierwszy mieszkaniec,
b) nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) nastąpiły zmiany ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
 
§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroni-cznej zostaną określone w odrębnej uchwale.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bielańska Data wytworzenia informacji: 2013-05-07 08:26:16
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2013-05-07 08:28:36
Wprowadził informację do BIP: Damian Korosteński Artykuł był wyświetlony: 246
Osoba, która zmieniła informację: Damian Korosteński Data aktualizacji informacji: 2013-05-07 08:28:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »